Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Prádelny Hvozdec (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“)

Článek 1 - Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností ACRON, spol. s r.o., IČO 416 91 873, se sídlem Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3478, která provozuje Prádelnu Hvozdec (dále jen „zhotovitel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“) při poskytování služeb spočívajících v údržbě věcí (oblečení a outdoorového vybavení), zejména: (i) praním, (ii) impregnací (dále jen „údržba“).
 2. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a zákazníkem vzniká podpisem zakázkového listu (dále jen „zakázkový list“), kterým se zhotovitel zavazuje provést údržbu věci a zákazník se zavazuje předat věc k údržbě a zaplatit cenu údržby.
 3. Objednání služby údržby, předání věci k údržbě, převzetí udržované věci a úhrada ceny údržby probíhá prostřednictvím sběrných míst, kterými jsou prodejny sportovních potřeb známé pod značkou HUDY, provozované společností HUDYsport a.s., IČ: 27268560, DIČ: CZ 27268560, se sídlem Bynovec 138, PSČ 405 02, zapsané ve veřejném rejstříku pod sp.zn. B 1605 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „sběrné místo“). Aktuální seznam sběrných míst naleznete na internetové stránce www.pradelnahvozdec.cz.

Článek 2 – Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen řídit se těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou vyvěšeny na všech sběrných místech.
 2. Na všech sběrných místech má zákazník možnost seznámit se s aktuálním ceníkem.
 3. Podpisem zakázkového listu zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a s reklamačním řádem.
 4. Zákazník bere na vědomí, že údržbou věci se mohou projevit její skryté vady.
 5. Praním (odplavením nečistot) se některé vady zvýrazní. Znaky opotřebení nelze praním odstranit.
 6. U věcí vyrobených z peří může dojít ke slehnutí, sesypání péřové výplně, narušení zátěžové membrány.
 7. Vložené membrány (Sympatex, Goretex, apod.) mohou vykazovat narušení celistvosti, šustění, apod.
 8. Stárnutím mikroporézní membrány může dojít k uvolnění polyuretanové hmoty, ke vzniku skvrn, vrásek, puchýřů a zatuhnutí, k narušení rozměrové stálosti.
 9. U lepených švů může dojít v průběhu údržby k jejich rozlepení.
 10. Silné zašpinění není možno odstranit bez narušení tkaniny.
 11. Některé starší skvrny není možno údržbou odstranit.
 12. Za uskladnění udržovaných věcí, které si zákazník nevyzvedl od jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být věc připravena k vyzvednutí, zaplatí zákazník zhotoviteli skladné ve výši 10,- Kč/kus/den.
 13. V případě dohledání zakázkového listu dle čl. 4 odst. 4 reklamačního řádu, zaplatí objednatel zhotoviteli manipulační poplatek ve výši 50,- Kč / kus.

Článek 3 – Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje provést údržbu řádně a včas.
 2. U silně znečištěných věcí se doba údržby automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k jejich řádné údržbě.
 3. Zhotovitel je odpovědný za ztrátu a škodu na udržovaných věcech v rozsahu a za podmínek stanovených reklamačním řádem a právními předpisy.
 4. Reklamaci je možné uplatnit na kterémkoli sběrném místě, u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace.

Článek 4 – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Zákazník má dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 2. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce.
 3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách www.coi.cz.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2018. Zhotovitel si vyhrazuje právo čas od času znění všeobecných obchodních podmínek jednostranně změnit.

 

Reklamační řád Prádelny Hvozdec (dále jen „reklamační řád“)

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace údržby poskytované Prádelnou Hvozdec, provozovanou společností ACRON, spol. s r.o., IČO 416 91 873, se sídlem Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3478 (dále jen „zhotovitel“).
 2. Vztahy mezi zhotovitelem a zákazníkem se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Údržbou věci se rozumí praní a impregnace. Údržba je prováděna zhotovitelem na základě objednávky zákazníka (vyplněný zakázkový list, případě souhlas s údržbou).
 4. Údržba je prováděna za smluvní ceny a zákazník platí za provedení údržby předem.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo: (i) odmítnout přijetí zakázky na provedení údržby, (ii) nepřevzít odpovědnost za údržbu věcí bez štítku se symboly údržby a věcí, jejichž údržba se jeví jako riziková (lepené švy, záplaty a jiné opravy, výrazné opotřebení, jiná poškození), v takovém případě požádá zhotovitel zákazníka o poskytnutí souhlasu s provedením údržby.
 6. Pokud jste se již pokoušeli věci předávané k údržbě sami prát nebo impregnovat, upozorněte nás na tuto skutečnost, včetně popisu postupu, kterým jste údržbu prováděli, tyto informace nám pomohou poskytovat služby v maximální možné kvalitě.
 7. Zjevné vady jsou takové, které lze objevit běžnou (obvyklou) pozorností (například díry, rozlepené švy, odřené části, nadměrné opotřebení apod.) Zjevné vady, zjištěné při převzetí věci k údržbě, jsou zaznamenány v zakázkovém listu.
 8. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (například nižší stálobarevnost, vyšší srážlivost, než je stanoveno v technických normách, nevyhovující odolnost zdobících prvků v pracím médiu, nedostatečná pevnost lepených švů, poškození membrán).
 9. Zhotovitel doporučuje před předáním věci k údržbě odstranit z věci její netextilní (ozdobné) součásti a vyndat z kapes a z podšívky všechny předměty. Pokud tak zákazník neučiní, zhotovitel nenese odpovědnost za jejich poškození, ztrátu nebo zničení, ani odpovědnost za škodu, kterou tyto věci způsobí.
 10. Prosíme objednatele, aby si před předáním věci k údržbě pozorně přečetl všechny informace a doporučení týkající se prováděné údržby, vyvěšené na sběrných místech zhotovitele nebo na internetových stránkách pradelnahvozdec.cz.

 

Článek 2 - Odpovědnost za vady údržby

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená údržba při převzetí věci zákazníkem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 2. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má projít údržbou, či nevhodnost pokynů zákazníka, jestliže zhotovitel zákazníka na vadnost věci neupozornil předem (nevyžádal si souhlas s čištěním). Vadností věci jsou míněny vady zjevné.
 3. Trvá-li zákazník, přes upozornění na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro údržbu, na provedení údržby a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel údržbu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek (souhlas s čištěním). V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů vzniknou.

Článek 3 – Předání věci k údržbě

 1. Zhotovitel přebírá od zákazníka věc k údržbě prostřednictvím sběrného místa, kde je zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o převzetí objednávky (zakázkový list). Zakázkový list musí obsahovat označení věci převzaté k údržbě, druh a rozsah údržby, cenu údržby. Zákazník je rovněž informován o době provedení údržby.
 2. Podmínky údržby sjednané dle čl. 2 odst. 3 reklamačního řádu jsou vždy sjednávány v písemné formě a vztahují se vždy pouze na věc, uvedenou v tomto ujednání (souhlas s čištěním).

Článek 4 – Převzetí udržované věci

 1. Zákazník je povinen při převzetí věci tuto prohlédnout a bez zbytečného odkladu zhotovitele informovat o případných zjištěných vadách.
 2. Zákazník je povinen si udržovanou věc vyzvednout nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena. Neučiní-li tak, je povinen platit poplatek za každý den uskladnění.
 3. Nevyzvedne-li si zákazník udržovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc zlikvidovat.
 4. Pokud zákazník ztratí zakázkový list, není zhotovitel povinen dohledávat zakázku ve své evidenci. Pokud zhotovitel provede dohledání zakázky, zákazník (objednatel) zhotoviteli uhradí náklady s dohledáním spojené. Pro vydání zakázky je vyžadován doklad totožnosti zákazníka (občanský průkaz, případně cestovní pas).

Článek 5 – Reklamace vad

 1. Zákazník uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady prostřednictvím sběrného místa nebo přímo u zhotovitele, a to formou písemné reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze zákazník (objednatel).
 2. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. Zhotovitel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popřípadě o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Záruční doba je 3 měsíce. Zjevné vady provedené údržby je nutno reklamovat při převzetí věci na sběrném místě. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné lhůtě.
 5. Reklamace jakosti provedené služby musí být zákazníkem uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou let od převzetí věci.
 6. Prosíme zákazníky, aby reklamované zakázky měly (pokud možno) původní označení a aby k datu reklamace nebyly žádným způsobem upravovány.

Článek 6 – Nároky z odpovědnosti za vady

 1. Jde-li o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na její bezplatné odstranění, a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
 2. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, a nebo se vada vyskytne znovu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny údržby.

Článek 7 – Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou od objednatele převzal k provedení údržby. Zhotovitel odpovídá též za škodu, která vznikla z vady udržované věci, leda že zhotovitel s objednatelem sjednal podmínky údržby dle čl. 2 odst. 3 reklamačního řádu.
 2. Zhotovitel nebo jeho zmocněný zástupce hradí způsobenou škodu v penězích. Jestliže o to zákazník požádá, a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do původního stavu.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), s přihlédnutím k její amortizaci (opotřebení, stáří, vady).
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jinou věcí se stejnými parametry (střih, velikost, materiál).

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro sběrná místa zhotovitele.
 2. Dle ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, si dovolujeme zákazníky informovat o možnosti mimosoudního řešení sporů. Orgánem příslušným k projednání sporu je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, webové stránky: adr.coi.cz.
 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2018.